Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mnąNastępny

Obwieszczenie, DU/2021/77
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
wydane przez: MARSZAŁEK SEJMU
data ogłoszenia: 2021-12-08
słowa kluczowe: ratownictwo , lekarze , lekarze dentyści , fizjoterapeuci , szkolnictwo medyczne , farmaceuci , specjalizacja zawodowa
Rozporządzenie, DU/2021/1690
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-14
słowa kluczowe: wynagrodzenia minimalne
Ustawa, DU/2021/1642
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-09-11
słowa kluczowe: jakość wyrobów , paliwa , ochrona środowiska , energetyczne prawo , biopaliwa , sektor naftowy , podatek akcyzowy
Rozporządzenie, DU/2021/1708
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
wydane przez: MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: gazociągi i sieci gazowe , bhp , kodeks pracy
Rozporządzenie, DU/2021/1703
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: statut
Rozporządzenie, DU/2021/1698
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: organizacja i zakres działania
Rozporządzenie, DU/2021/1688
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: choroby zakaźne
Rozporządzenie, DU/2021/1679
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: grzywny , kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia , mandaty karne
Rozporządzenie, DU/2021/1675
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: szkolnictwo , biblioteki , wydawnictwa i publikacje , finansowanie , programy wieloletnie , oświata i wychowanie
Rozporządzenie, DU/2021/1680
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2021-09-09
słowa kluczowe: rolnictwo , rozwój obszarów wiejskich , planowanie społeczno-gospodarcze , pomoc finansowa
Rozporządzenie, DU/2021/1669
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady
wydane przez: MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
data ogłoszenia: 2021-09-08
słowa kluczowe: fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej , wynagrodzenia , ochrona środowiska
Rozporządzenie, DU/2021/1710
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
wydane przez: MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: odpady , ochrona środowiska , powietrze atmosferyczne , zanieczyszczenia
Rozporządzenie, DU/2021/1701
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe:
Rozporządzenie, DU/2021/1699
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: nagrody , nauczyciele akademiccy
Rozporządzenie, DU/2021/1684
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: stanowiska , wynagrodzenia , stawki , wysługa lat
Rozporządzenie, DU/2021/1654
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: choroby zakaźne , granice państwa , przejścia graniczne
Rozporządzenie, DU/2021/1652
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: wynagrodzenia , pracownicy urzędów państwowych
Obwieszczenie, DU/2021/1709
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
wydane przez: MARSZAŁEK SEJMU
data ogłoszenia: 2021-09-06
słowa kluczowe: systemy teleinformatyczne
Obwieszczenie, DU/2021/1704
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
wydane przez: MARSZAŁEK SEJMU
data ogłoszenia: 2021-09-06
słowa kluczowe: przemysł , podatki , żegluga morska , jednostki pływające , statki morskie
Obwieszczenie, DU/2021/1693
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
wydane przez: MARSZAŁEK SEJMU
data ogłoszenia: 2021-09-06
słowa kluczowe: obrona narodowa , sądowe koszty i opłaty , sądy powszechne , sądy wojskowe , karne postępowanie , osoby represjonowane , bezpieczeństwo państwa
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat